MEDLEMSBETINGELSER FOR Høvdinggården Gym og Fysioterapi AS

Medlemskontrakt må være signert til Høvdinggården Gym og Fysioterapi AS, herunder nevnt som hggymfysio, før trening kan startes.

1. Ved tegning av AvtaleGiro medlemskap vil betaling skje automatisk forskuddsvis den ca. 20 hver mnd., foruten første mnd. som faktureres særskilt. Oppstarts beløp bestående av treningsavgift for første mnd. skal betales ved start av medlemskap. Manglende betaling/dekning av treningsavgift vil føre til utestenging. Tapt eller ødelagt adgangsbrikke må erstattes mot gebyr kr 50,-
2. Ved signering av AvtaleGiro erkjenner medlemmet: Jeg er kjent med at AvtaleGiro er en eksklusiv avtale underlagt avtaleforhold mellom min bank og meg som kontoinnehaver om betaling av regninger. Ved oppretting av AvtaleGiro gir jeg hggymfysio rett til å melde inn belastning av treningsavgift ihht. min treningsavtale. Som medlem plikter jeg å opprette AvtaleGiro avtale og jevnlig kontrollere at rett beløp belastes. Sletting av AvtaleGiro avtale i bank er ikke å regne som oppsigelse av medlemskap hos hggymfysio. Fakturagebyr 35,- påløper når AvtaleGiro ikke brukes til betaling av treningsavgift.
3. Ved betaling av enkelfaktura gis det ingen mulighet for oppsigelse eller retur av resterende ubenyttet medlemskap beløp. Frys av medlemskap er mulig ved tegning av 12 mnd. medlemsperiode med enkelfaktura, foruten 3mnd. medlemsperiode med enkelfaktura. Se vilkår frys punkt 5.
4. Generell oppsigelse er ikke mulig før etter den bindende avtaleperiode er over. Oppsigelsestiden er 1 mnd, regnet fra den 1. i påfølgende mnd etter dato for mottatt oppsigelse. Oppsigelsen skal skje skriftlig med kontaktinfo på epost eller www.hgym.no. Hggymfysio plikter ikke å refundere treningsavgift pga sykdom eller manglende bruk av vårt tilbud, utover merknader nevnt i punkt 5.
5. Alle endringer av medlemskap skal skje skriftlig. Det gjelder også frysing av medlemskap. Det er mulig å fryse medlemskapet inntil 2mnd. Det må da vises til legeerklæring eller annen relevant dokumentasjon skriftlig til daglig leder: kontakt informasjon på e-post, www.hgym.no eller pr. post. Bekreftelse på frys/endring sendes fra hggymfysio innen 14 dager til medlemmets oppgitte e-post adresse. Om bekreftelse ikke mottas, må medlemmet kontakte hggymfysio på nytt.
6. Ved generell justering av medlemskapspris, kan eksisterende medlemmer varsles via vår nettside, oppslag på senteret, SMS, e-post eller brev. Prisjustering kan skje pga. endret treningstilbud, økt kostnadsnivå eller statlig avgifter.
7. Det er enighet om at all trening skjer på eget ansvar. Medlemmet har ansvar for å være helsemessig skikket til å trene hos oss. Hggymfysio fraskriver seg alt ansvar for personskader og skader på gjenstander som oppstår under eller som følge av medlemmets opphold på hggymfysio, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler.
8. Medlemmer under 18 år må ha signatur fra foresatt ved medlemskontrakt med løpende varighet. Generell nedre aldersgrense ved hggymfysio er året man fyller 15 år.
9. Medlemmet plikter å til enhver tid å ha gyldig medlemskontrakt, betale treningsavgift ihht. avtale og holde seg orientert om og følge de regler og instrukser som hggymfysio trening har på sitt senter. De som får innvilget medlemskap med adgangsbrikke (aldersgrense 15 år) forplikter seg til følgende:* Forbudt å ta med seg andre som ikke har adgangsbrikke * Rydde etter seg og avslutte treningen senest kl: 24.00*Innlogging er mellom kl: 05.00 og 23:00 * Brudd på hggymfysio sine regler fører til utestenging.
10. All bruk av dopingpreparat fører til umiddelbar utestenging. Vi har nulltoleranse for bruk av dopingpreparat. Ved å signere denne avtalen aksepterer du å bli utestengt fra Aktiv trening dersom du bruker/formidler dopingpreparat (ihht. norsk dopingliste).
11. Se videre på www.hgym.no for informasjon om hggymfysio sine sikkerhets og trivsel regler, og øvrige betingelser for bruk av senteret.